Mezarlık İşleri
facebookTwitterGoogle Plus
Gömme izin belgesi verilmesi
(1)    Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise, gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdürü veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
(2)    Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi varsa bu belge belediye tabibi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.
(3)    Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından verilir.

Ölüm Olaylarının Bildirilmesi

Şüpheli ölümler
Ölüyü muayene edenler veya gömme izin belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe ve kanaat taşıdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise sağlık il müdürlüğünü haberdar etmeden gömme izin belgesi düzenlemezler.

Ölüm olaylarının nüfus müdürlüğüne bildirilmesi
Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde gömme izin belgesini düzenleyenler tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilir.

Yabancı uyrukluların ölümü
Ülkemizde turistik veya ticari amaçla yada yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin aynı usullerle bildirilmesi zorunludur.

Cenaze İşlemleri
(1)    Fakir ve kimsesiz cenazelerden (Muhtarlık,Savcılık ve SGK’na kayıtlı olmadığına dair belgesi bulunması halinde) mezar yeri tahsisi,kefen takımı ve Cenaze hizmetleri ücretsiz olarak verilir.
(2)    Bebek cenazeleri ücretsiz defnedilir,
(3)    Şehit(Şehidin kendisi,eşi,anne,babası ve çocukları),Gazi(Gazinin kendisi ve Eşi ) lere mezar yeri tahsisi olmak üzere tüm cenaze hizmetleri ücretsiz olarak verilir.
(4)    Personel,Emekli personel,Meclis üyeleri ve daha önce görev yapan meclis üyeleri,anne baba eş ve çocuklarına (Mezarlık yeri hariç) cenaze hizmetleri Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilir.
(5)    Ölüm halinde, ölen kişinin yanına taleb edilmesi durumunda birinci derece yakını Anne,Baba,Eş ve çocuklarına bir kişilik ve özürlü raporu %60 geçen birinci derece yakınları için talep halinde ücreti karşılığında yer tahsisi yapılır .Belirtilen durum (ölüm) harici yer tahsisi yapılmayacaktır.
(6)    Cenaze yıkama, cenaze taşıma (Şehir içi ve Merkeze bağlı köy ve kasabalara) ve müdürlük içerisinde bulunan morga cenazelerin bekletilmesinden dolayı hizmetler Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilir.
(7)    Donör olarak değerlendirilen cenazelerin defin ve nakil hizmetleri ücretsiz yapılır,

Cenazelerin yıkanması
(1)    Gömme izin belgesi alındıktan sonra yakınlarının talebi halinde, ölüler gassal hocalar tarafından gasilhanelerde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır.
(2)    Cenaze yakınlarının talebi doğrultusunda cenaze yıkama aracı ile cenazenin bulunduğu mahalde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır.

Nakil İşlemleri

Cenaze nakil araçlarının temini
Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakli hususunda, gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri donanımın temini  Isparta Belediyesi tarafından sağlanır. Isparta Belediyelesi bu görevi kendi veya izin verecekleri özel şirketler vasıtasıyla da yerine getirir. Genel araçların cenaze nakli, cenaze nakil araçlarının başka amaçlarla kullanılması yasaktır.

Cenazelerin yurtdışına nakli
Deniz, hava ve demiryolu ile yurtdışına yapılacak cenaze nakillerinde, belediye hekimleri tarafından yol izin belgesi düzenlenir, ilgili sağlık biriminden cenaze geçiş izin belgesi alındıktan sonra; naklin yapılacağı yerdeki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine belgeler teslim edilerek nakil gerçekleşir.

Anlaşmalı ülkelere cenaze nakli
Anlaşmalı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden anlaşmalı ülkelere nakledilecek her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vukuu bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca doğurmadığını ve usulüne uygun olarak tabutlandığını gösterir resmi bir belge düzenlenir.
(2) Cenaze anlaşmalı ülkeler dışında bir ülkeye götürülecekse cenaze yakınları tarafından o ülkenin cenaze nakli için istediği belgeler ve cenaze yol izin belgesi aldıktan sonra nakil işlemi yapılır.

Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin nakli
Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır.

Yurtdışından gelen cenazeler
Yabancı ülkelerden getirilen cenazelerin nakline müsaade edildiğini ve naklinde sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösteren cenazenin geleceği yerin yetkili makamından verilmiş cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin kimlik numarası, ad ve soyadı, baba adı, ölümün vukuu bulduğu yer, tarih, ölüm sebebi, nakline izin verildiğinin ve naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağının kaydedilmesi zorunludur.

Ölü küllerinin nakli
Kendisi veya birinci derecede yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların küllerinin ülkemize nakli yasaktır. Vatandaşlarımızın ölü küllerinin ülkemize naklinin istenildiği durumlarda; nükleer, biyolojik veya bunlar gibi bir tehlike arz etmeyip sadece ölü külü olduğunun tespitinin yapılması amacıyla, öncelikle akredite bir laboratuarda beyan edilen külün insan cesedinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül olduğuyla ilgili kapsamlı analizleri cenaze sahibi tarafından yaptırılır. Daha sonra eğer başkaca bir engel yoksa cenaze külü uygun bir mezarlıkta muhafaza edilir.

Cenazenin defni
(1)    Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defni, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 211 nci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktır. Gömme izin belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.
(2)    Mezarlıklara sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini Isparta Belediye başkanına aittir.
(3)    Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan Gömme İzin Belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa kabul edilmez.
(4)    Bir mezar yerine mükerrer defin 5 yıldan önce yapılamaz. Her mezara bir ölü defnedilir. Aynı mezara definden itibaren 5 yıl geçmesi halinde, cenazenin birinci derecede yakınlarının imzalı izin beyanı alınarak mükerrer defin yapılabilir.

Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defni

(1)    Bulaşıcı ve salgın bir hastalıktan öldüğünden şüphelenilen cenazelerden tabip
tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.
(2)    Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit ettiği mahallerde, İl sağlık müdürlüğünce bütün cenazelerin gömülmeden önce bir tabip tarafından muayenesi zorunludur.
(3)    Özel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgililerin gözetimi altında defnedilir.


Mezardan çıkarılarak başka bir yere cenaze nakli
(1)    Isparta Belediyesi sınırları içindeki mezarlıklardan başka bir mezarlığa nakil
amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için Isparta Belediye tabibinden izin alınması
zorunludur.
(2)    Bir yılı doldurmayan cenazeler nakledilemez.

Mezar Türleri

Yabancı mezarlar
Gayrimüslim cenazeler için oluşturulan adada oluşturulan tek mezar olup, Belediye Meclisi'nce belirlenen ücret karşılığı verilir.

Mücavir saha ve mahalle mezarlıkları
Mücavir saha içerisinde yer alan ve Mezarlıklar Müdürlüğü'nün izni olmadan defin yapılamayan mezarlıklardır.
Isparta Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Caddesi No:1 | T. + 90 (246) 211 6000 | F. + 90 (246) 212 0869
© 2016 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü